Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

www.hurcifeszek.hu

hatályos ettől a naptól: 2020-10-01

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy bennünket tisztel meg bizalmával!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a bérlés menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Tartalom

Impresszum: a Szolgáltató adatai​ 3

1.​Vonatkozó jogszabályok​ 3

2.​Az ÁSZF hatálya, elfogadása​ 4

3.​Fogalmak​ 4

4.​A szerződés nyelve, a szerződés formája​ 5

5.​Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek​ 5

6.​Részleges érvénytelenség, magatartási kódex​ 11

7.​A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás​ 12

8.​Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért​ 12

9.​Árak​ 12

10.​Eljárás hibás ár esetén​ 12

11.​A honlap használata​ 13

12.​Fizetési módok​ 14

13.​Átvételi módok, átvételi díjak​ 14

14.​Teljesítési határidő​ 15

15.​Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés​ 15

16.​Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján​ 15

17.​A Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén​ 16

18.​A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén​ 17

Impresszum: a Szolgáltató adatai

Név: Lak Zsuzsanna Katalin

Székhely: 2144 Kerepes, Juhász Gyula u. 73.

Üzlet, átvételi pont címe: 2100 Gödöllő, Fácán sor 3.

Adószám: 55212768-1-33

Képviselő: Lak Zsuzsanna Katalin

Telefonszám: +36-30/936-8435

E-mail: zsuzso.ht@gmail.com

Honlap: www.hurcifeszek.hu

Bankszámlaszám: 11773425-05584219

Tárhelyszolgáltató adatai 

Név: Inclust Systems Kft.

Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8 I./2.

Elérhetőség: 

E.mail: support@inclust.com

1. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)2. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő bérléssel Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

3. Fogalmak

Felek: Szolgáltató és Fogyasztó együttesen 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül 

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál 

Szerződés: Szolgáltató és Fogyasztó között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő szerződés 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon bérlésre szánt minden ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy 

Bérlő/Ön: a Honlapon keresztül bérleti ajánlatot tevő szerződést kötő személy 

4. A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Bérbeadó nem iktatja.

5. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Telefon: +36-30/936-8435

Internet cím: www.hurcifeszek.hu

E-mail: zsuzso.ht@gmail.com

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru bérlésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

1. a fogyasztó neve, lakcíme, 

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 

4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, 

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírságbevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell 

a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 

b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, 

c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, 

d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, 

e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését 

f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor, 

g. a testület döntésére irányuló indítványt, 

h. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 

Telefonszám: 06-72-507-154 

Fax: 06-72-507-152 

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523 

Fax: 06-76-501-538 

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszám: 06-66-324-976 

Fax: 06-66-324-976 

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 

Fax: 06-46-501-099 

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Telefonszám: 06-1-488-2131 

Fax: 06-1-488-2186 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszám: 06-62-554-250/118 

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefonszám:06-22-510-310 

Fax: 06-22-510-312 

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszám: 06-96-520-217 

Fax: 06-96-520-218 

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 

Telefonszám: 06-52-500-710 

Fax: 06-52-500-720 

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Telefonszám: 06-36-429-612 

Fax: 06-36-323-615 

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. 

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570 

Fax: 06-56-510-628 

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszám: 06-34-513-027 

Fax: 06-34-316-259 

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. 

Telefonszám: 06-32-520-860 

Fax: 06-32-520-862 

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. 

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 

Telefonszám: 06-1-269-0703 

Fax: 06-1-474-7921 

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. 

Telefonszám: 06-82-501-026 

Fax: 06-82-501-046 

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszám: 06-42-311-544 

Fax: 06-42-311-750 

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet 

Telefonszám: 06-74-411-661 

Fax: 06-74-411-456 

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület 

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszám: 06-94-312-356 

Fax: 06-94-316-936 

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. 

Telefonszám: 06-88-429-008 

Fax: 06-88-412-150 

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 

Telefonszám: 06-92-550-513 

Fax: 06-92-550-525 

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

6. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. 

A Szolgáltatóak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

7. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a bérelhető termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

8. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét

9. Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el. 

Egyes termékeink a fentiektől eltérően 5%-os ÁFÁ-t tartalmaznak.

10. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 

0 Ft-os ár, 

kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék). 

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő bérléséneklehetőségét, mely információ birtokában a Fogyasztó eldöntheti, hogy kibéreli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

11. A honlap használata

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! 

A kölcsönzési szerződés kitöltése online

A Termék kiválasztása után Ön a kölcsönzési szerződést kitöltheti online. Ehhez meg kell adnia a nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát. Ezután ki kell választania a kölcsönözni kívánt eszközt, majd megadni a kölcsönzési idő kezdetét és végét. Meg kell adnia az átvétel formáját és a fizetési módot.

Ugyanitt kiválaszthatja, hogy kér-e egyéb kiegészítőket a termékhez.

Amennyiben a számlázási adatok megegyeznek a korábban megadottakkal, úgy kérjük az IGEN részt bejelölni. Ha nem, akkor ennél a szövegdoboznál a NEM megjelölése után új adatokat adhat meg.

Megrendelése véglegesítése előtt lehetősége van tanácsadást is kérni, melyet személyesen, de online is meg tudok tartani Önnek.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel) 

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kiválasztott termék megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „küldés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. 

Ön a „küldés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata ….. órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint …… órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 

Automata email, telefoni egyeztetés, plusz szükség esetén egyezető email. 

12. Fizetési módok

Személyes átvétel készpénzzel, kártyával, előre utalással

• Személyes átvétel a 2100 Gödöllő, Fácán sor 3. címen, vagy a fogyasztó címén. 10.000 Huf kaució megfizetése mellett.
• Rendelést követően felveszem Önnel a kapcsolatot telefonon az átvétel részleteivel kapcsolatban.

Postai úton előre utalással

Banki előreutalás, csak Ft számláról, 

számlaszám: 11773425-05584219

Név: Lak Zsuzsanna Katalin

Megjegyzés: A megrendelő neve

13. Átvételi módok, átvételi díjak

Személyes átvétel

• Személyes átvétel a 2100 Gödöllő, Fácán sor 3. címen, vagy a fogyasztó címén. 10.000 Huf kaució megfizetése mellett.
• Rendelést követően felveszem Önnel a kapcsolatot telefonon az átvétel részleteivel kapcsolatban.

 Házhozszállítás

▪ Házhozszállítás postai feladással, Foxposttal, vagy futárszolgálattal.
▪ Házhozszállítás (előre átutalással). Átutaláshoz szükséges adatok: Bankszámlaszám: 11773425-05584219, Otp. Bank. Kérjük beírni a megrendelő nevét közleménybe.
▪ Díja a választott szolgáltató aktuális díjszabásának megfelelően alakul.

14. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 14 nap.

15. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék bérleti árának kifizetése sikeresen megtörtént. Amennyiben a Termék bérleti ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a bérleti ár kiegészítésére hívhatja fel a Fogyasztót.

16. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tájékoztató a fogyasztót megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal! 

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát 

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

aa) a terméknek, 

ab) több termék bérlésekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, 

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 30 nap. 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. 

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 30 nap. 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. 

A szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

17. A Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén aSzolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatótfelelősség nem terheli.

Többletköltségek 

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog 

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

18. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése 

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért 

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

A Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben: 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

1

A honlap további használatához kérlek fogadd el a sütik használatát! További információ

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatnom Téged arról, hogy a weboldalam ún. cookie-kat használ. Ha ezzel nem értesz egyet, akkor a böngésződ megfelelő beállításait használva tiltsd le a cookie-kat!

Bezárás